ŽIVÉ VYSIELANIEPodľa programu v oznamoch.

MODLITBA K SV. ONDREJOVI

Svätý Ondrej, ty si neúnavným hlásaním evanjelia
osvecoval mysle a privádzal srdcia k láske a pravde.
S odvahou si šiel v ústrety útrapám mučeníctva,
objímajúc kríž, na ktorom si položil svoj život.

Vypros nám milosť milovať námahu,
kríže a utrpenia tejto zeme,
aby sme skze ne stále istejšie
kráčali k večným dobrám neba.

K tebe, sv. Ondrej, sa utiekame
ako k nášmu nebeskému patrónovi,
aby si nám svojím orodovaním pomohol
nadchnúť sa a vytrvať v dnešných časoch
v takom apoštolskom nadšení a hrdinskom mučeníctve,
v akom si ty dosvedčil svoju dôveru a lásku k nášmu Pánovi.

Pomôž našim rodinám, farnostiam a celej našej arcidiecéze,
aby sme stále viac túžili po svätosti života a dosvedčovali to
naším každodenným úsilím a odvahou vo vinici Pánovej.

Skrze tvoj príhovor nech je v živote Cirkvi milovanej, zvelebený
a oslávený Trojjediný Boh, teraz i naveky. Amen.

_________________________________________________________________________

Litánie k sv. Ondrejovi

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,
Svätá Mária, oroduj za nás.
Apoštol Ondrej, pôvodom z Betsaidy v Galilei,
Apoštol Ondrej, syn rybára Jonáša,
Apoštol Ondrej, brat Šimona Petra,
Apoštol Ondrej, pokrstený v Jordáne,
Apoštol Ondrej, učeník Jána Krstiteľa,
Apoštol Ondrej, prvý, ktorého Ježiš povolal,
Apoštol Ondrej, nasledovník Ježiša,
Apoštol Ondrej, rybár ľudí,
Apoštol Ondrej, ktorý privádzal druhých k Mesiášovi,
Apoštol Ondrej, človek láskavej povahy,
Apoštol Ondrej, muž ochotného ducha,
Apoštol Ondrej, spravodlivý a dobrý muž,
Apoštol Ondrej, priateľ detí a starších,
Apoštol Ondrej, uzdravovateľ ľudí z chorôb,
Apoštol Ondrej, ohlasovateľ Božej lásky,
Apoštol Ondrej, väzeň pre Božieho Baránka,
Apoštol Ondrej, korunovaný mučeníctvom,
Apoštol Ondrej, trpezlivý v súženiach,
Apoštol Ondrej, milovník kríža,

Pane Ježišu, na príhovor sv. Ondreja nám pomáhaj privádzať ľudí ku tebe. Prosíme ťa, vyslyš nás.
Pane Ježišu, na príhovor sv. Ondreja daj, aby sme boli dobrými ohlasovateľmi evanjelia.
Pane Ježišu, na príhovor sv. Ondreja nám pomôž odovzdávať ďalej vieru.
Pane Ježišu, na príhovor sv. Ondreja nám pomôž starať sa o potreby chorých a opustených.
Pane Ježišu, na príhovor sv. Ondreja nám pomôž byť útechou pre druhých.
Baránok Boží, ty si povolal sv. Ondreja, aby slúžil. Zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty si povolal sv. Ondreja, aby evanjelizoval. Vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty si povolal sv. Ondreja, aby svedčil. Zmiluj sa nad nami.

K.: Ondrej povedal svojmu bratovi Šimonovi: Našli sme Mesiáša.

Ľ.: A priviedol ho k Ježišovi.

Modlime sa. Všemohúci Bože, Ty si povolal sv. Ondreja, rybára z Betsaidy, aby sa stal rybárom ľudí. Daj nám všetkým takú odvahu, aby sme podľa jeho príkladu aj my dokázali všetko obetovať preto, aby sme druhých priviedli ku Kristovi. Pomôž nám na jeho príhovor podeliť sa so svojou vierou so všetkými, ktorí túžia po hlbšom vzťahu s Tebou. O to Ťa prosíme skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Amen.