ŽIVÉ VYSIELANIEPodľa programu v oznamoch.

Poznámky ku zvukovej realizácii interpretácie textu:

zmeny vo výslovnosti - po spodobovaní, zvýraznené je mäkčenie a dĺžky hlások, krátka -  znamená, že dôraz je na nasledujúcej slabike, dlhá ─ znamená prestávku. Obe pomlčky nám zabezpečia, že z dôvodu mechanickej viazanosti v našej reči, nenastane nelogickosť výpovede a strata významov.

 DRUHÉ ČÍTANIE
Čítaňie s prvého listu- svetého apoštola Pavla ─ Korinťanom
(fonetické poznámky)
(1Kor12, 3b-7.12-13)

Bratia, nik nemôže povedať: “Ježiš je Pán“, iba ak v Duchu Svätom.
braťia ňig ňemuože povedať-ježiš je            iba-ag                 svetom

Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné,
         milosťi                   ale duh je ten-istý

ale Pán je ten istý a rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí
               ten-istý                  sú-aj-účinky      boch          puosobí

všetkovo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha
fšetko      fšetkých-je   ten-istý            fšag-dostáva

na všeobecný úžitok. Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov,
na fšeobecný                            jejedno  ťelo-a     mnoho-údou-

ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus.
ale fšetky-údy ťela             ťelo              ih mnoho tag-aj

Veď my všetci, či Židia aleo Gréci, či otroci alebo slobodní,
             fšecci      žiďia

Boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo.
       zme                                                         ťelo

A všetci sme boli napojení jedným Duchom.
     fšecci zme

Počuli sme Božie slovo.
počuli zme božie slovo