ŽIVÉ VYSIELANIEkaždú Nedeľu o 09:30 hod

ROZPIS BOHOSLUŽIEB

28.09. - 4. Októbra 2020

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           17:30
Utorok                                18:00
Streda                                 18:00
Štvrtok                  08:30 a 17:30
Piatok                    07:00 a 18:00

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Utorok                               16:00
Streda                                16:00
Piatok                                15:45
Sobota                               15:45
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV
Utorok                               17:00
Piatok                                16:30
Sobota                               16:30
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY

 

Pane Ježišu, Božský Lekár, ktorý si počas svojho pozemského života ukázal zvláštny záujem o tých, ktorí trpia, a zveril si svojim učeníkom službu uzdravovať, urob nás vždy pripravenými uľahčovať skúšky našich bratov.

Daj, aby sa každý z nás, vedomý si veľkého poslania, ktoré mu bolo zverené, pri vykonávaní svojej každodennej služby vždy usiloval byť nástrojom Tvojej milosrdnej lásky. Osvieť naše mysle, riaď naše ruky, urob naše srdcia pokornými a súcitnými. Daj, aby sme v každom pacientovi vedeli rozpoznať črty Tvojej Božskej Tváre.

 Ty, ktorý si Cesta, udeľ nám dar poznania, aby sme Ťa vedeli každodenne napodobňovať nielen ako lekára tela, ale celej osoby, pomáhajúc tým, ktorí sú chorí, kráčať s dôverou po ich vlastnej pozemskej ceste až do okamihu ich stretnutia s Tebou.

Ty, ktorý si Pravda, udeľ nám dar múdrosti a vedy, aby sme mohli preniknúť do tajomstva ľudskej osoby a jej transcendentálneho určenia, keď sa k ľudským osobám približujeme, aby sme objavovali príčiny ich chorôb a nachádzali vhodné spôsoby liečenia.

Ty, ktorý si Život, udeľ nám dar ohlasovania a vydávania svedectva ‘Evanjeliu života’ v našom povolaní, zaväzujúc sa vždy brániť ľudský život od počatia po jeho prirodzený koniec a rešpektovať dôstojnosť každého človeka, najmä dôstojnosť tých najslabších a najnúdznejších.

Urob nás, ó Pane, dobrými Samaritánmi, pripravenými prijať, liečiť a potešovať tých, ktorých stretávame vo svojej práci. Podľa príkladu svätých lekárov, ktorí nás predišli, pomôž nám ponúknuť svoju veľkodušnú účasť pri neustálej obnove štruktúr zdravotnej starostlivosti.

Požehnaj naše štúdium a naše povolanie, osvecuj náš výskum a našu výučbu. Napokon, udeľ nám, aby sme potom, ako sme Ťa neustále milovali a slúžili Ti v našich trpiacich bratoch a sestrách, mohli na konci nášho pozemského putovania kontemplovať Tvoju slávnu prítomnosť a zakúsiť radosť stretnutia s Tebou v Tvojom kráľovstve radosti a večne trvajúceho pokoja.

Amen.

Vatikán, 29. júna 2000, PP Ján Pavol II.

1Modlitba venovaná Sv. Otcom Jánom Pavlom II. kresťanským lekárom (lekárom – katolíkom) pri príležitosti spoločného konania 20. kongresu Medzinárodnej federácie asociácií katolíckych lekárov (FIAMC) a 9. kongresu Európskej federácie asociácií katolíckych lekárov v Ríme počas Jubilejného roku 2000. 2Lekára – katolíka. 3Z anglického originálu preložil Doc. MUDr. J. Glasa, CSc. Uverejnené v časopise Acta medica christiana slovaca, 10, 2003, č. 1 – 4, s. 7 – 8.