ŽIVÉ VYSIELANIEPodľa programu v oznamoch.

Rím 12. februára (RV) - Na rozhodnutie Svätého Otca vzdat sa úradu prof.
Miroslav Adam OP, rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme,
kde vyucuje kánonické právo. Pre Slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu
najskôr komentoval túto udalost:

"Správa o tom, že Svätý Otec sa vzdáva alebo zrieka svojho úradu, všetkých
prekvapila. Kánonické právo v kanóne 332, v paragrafe 2, hovorí, že "V
prípade, že sa Rímsky velknaz zriekne svojej úlohy, k platnosti sa
vyžaduje, aby zrieknutie sa bolo slobodne vykonané a náležite prejavené, a
nevyžaduje sa, aby ho niekto prijal." To je text príslušného kánonu a tak
ako sa to dnes odohralo, stalo sa to presne podla dikcie tohto predpisu.
Lebo Svätý Otec svoje zrieknutie vykonáva slobodne, bolo to jasné, a
náležite ho prejavil v prítomnosti kardinálov a iných clenov Rímskej kúrie,
aby bolo jasné každému, že je to jeho slobodné dobrovolné rozhodnutie a tým
sa dávajú mimo podozrenia, že by snád došlo k nejakému "štátnemu prevratu".
Pre kánonistov alebo cirkevných právnikov, aj pre samotného Svätého Otca, i
pre jeho nástupcu a iných, vystáva praktický problém, kde bude mat sídlo.
Hoci oznámili, že pôjde do Castel Gandolfa, a potom sa vráti do štátu
vatikánskeho mesta, kde pre neho pripravujú bývalý kláštor reholnícok na
bývanie. Potom nie je jasné, ako sa bude titulovat, akú hodnost bude mat,
ako bude oblecený, ci bude mat verejné vystúpenia alebo nie. Tieto veci
iste nie sú zásadné, iste sa vyriešia, ale sú to zaujímavé veci, lebo
naozaj o nich prednášame, že takáto situácia môže nastat. Ked však nastáva,
nemáme jasno, ako treba postupovat. V tomto prípade niet pohrebu rímskeho
pontifika, teda pápeža, a tak nie je treba, aby sa cakalo do 28. februára -
devät dní - kedy má byt povinný devätdnový smútok a konkláve môže byt až
potom. Tím, že to ohlásili dnes, Svätý Otec sa rozhodol zavcasu to oznámit,
pravdepodobne dal možnost camerlengovi, teda ten, ktorý bude riadit
vakantnú stolicu - Rímsku - do zvolenia nového rímskeho biskupa a pápeža,
aby pripravili vhodný dátum, aby konkláve, ktoré má byt zvolané bolo
zvolané cím skôr, pretože sa blížia sviatky Velkej noci, najväcšie sviatky
krestanstva na konci marca. A iste, že je vhodné, aby sa necakalo príliš
dlho s volbou nového Svätého Otca - pápeža. A tak je možné, že možno už aj
v prvom týždni marca - to sú len dohody, lebo o tom nikto nic oficiálne
nevyhlásil, môže byt aj samotné konkláve zvolané."

VR SK: Benedikt XVI. nie je prvým pápežom, ktorý sa vzdal svojho úradu
nástupcu sv. Petra. V histórii už takýchto prípadov bolo viac. Mohli by ste
nám priblížit tieto udalosti?

"V minulosti sa stalo, že Klement I. v roku 97, tým, že ho vtedajší rímsky
cisár poslal na Krym do vyhnanstva - do exilu - nechcel nechat rímsku
Cirkev bez hlavy, a tak odstúpil dobrovolne zo svojho úradu, aby mohol byt
zvolený jeho nástupca. Potom další pápež Ponciána v roku 235 v dôsledku
prenasledovania takisto odstúpil z úradu, aby mohol pocas prenasledovania
byt vymenovaný iný jeho nástupca. Podobne aj pápež Silver alebo Silverius
v roku 537, ked bol nútený íst do vyhnanstva, do exilu, takisto sa vzdal
úradu. A za istých okolností - v bojoch medzi klanmi v Ríme - bol prinútený
k tomu aj Benedikt IX., ktorý v roku 1044 sa vzdal svojho úradu. A
najslávnejší alebo najznámejší prípad v dejinách je prípad Celestína V.,
ktorý sa vzdal svojho úradu v roku 1294 po štyroch mesiacoch od svojho
zvolenia. Poznáme aj okolnosti jeho zvolenia, aj jeho krátkeho pontifikátu,
aj jeho vzdania sa úradu. No a posledný, ktorý takto urobil alebo mu bolo
navrhnuté, aby sa zriekol svojho úradu, bol Gregor XII. Bolo to na koncile
v Pise v roku 1409, kedy boli dvaja pápeži - jeden v Ríme, druhý v
Avignone, a kedže bola snaha katolíckeho sveta odstránit túto dichotómiu
(rozdvojenost), tak jedného pápeža prinútili odstúpit a on - Gregor XII. to
urobil dobrovolne. Potom umrel v roku 1417."