ŽIVÉ VYSIELANIEkaždú Nedeľu o 09:30 hod

ROZPIS BOHOSLUŽIEB

28.09. - 4. Októbra 2020

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok                           17:30
Utorok                                18:00
Streda                                 18:00
Štvrtok                  08:30 a 17:30
Piatok                    07:00 a 18:00

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Utorok                               16:00
Streda                                16:00
Piatok                                15:45
Sobota                               15:45
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV
Utorok                               17:00
Piatok                                16:30
Sobota                               16:30
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY

 

Lektorovi sa dostáva vznešeného úradu: úlohou lektora je vytvárať svojím hlasom most medzi posvätným textom a srdcom-mysľou-dušou poslucháča. K tomuto hlasu lektora, resp. obsahu Božieho slova sa pripája Kristov hlas, ktorý sa dostáva svojím tajomným spôsobom do srdca-mysle-duše poslucháča. Všetky významy v texte môžu byť lektorom oznámené, kým zvuk rezonuje vo vzduchu. Je preto očividné, že všetko lektorovo úsilie musí byť zamerané na tlmočenie významu napísaného textu zvukom svojho vlastného hlasu. „Tvoriť zvuk“ Krista je ovocím mnohých životných skúseností. Dobré čítať je vyjadrením – výrazom celého lektorovho bytia: ako osoby, ako veriaceho, ako umelca a predovšetkým – spôsob lektorovho čítania úryvku je výrazom jeho milujúcej osobnosti.

Lektor potrebuje vieru

Lektor je svedkom jemu zjavenej pravdy, ktorú ohlasuje. Aby svedčil o pravde, lektor musí veriť, že úryvok, ktorý ohlasuje, zjavuje živú, života schopnú pravdu Božieho vzťahu ponajprv s lektorom, ako aj s komunitou, ktorej je ohlasovaná. Preto je to zjavenie ku a v komunite viery, komunite, kde sa číta nahlas. Ani Biblia, ani lekcionár nie sú súkromné listy od Boha, ktoré by mali byť čítané v nejakej tichej miestnosti domu. Biblia je napísaným dokumentom, ktorý sa má žiť s celou veriacou komunitou.

Pred prečítaním posvätného úryvku, ktorým sa má odovzdať plnosť pravdy, sa lektor musí rozhodnúť:
1. Aký je môj vzťah k úryvku?
2. Rezonuje to v mojom bytí a ja tak môžem svedčiť o jeho pravde?
3. Akceptujem to ako zjavenie Bohom?
4. Čo je cieľom zjavenia?

Odpoveď na tieto otázky vyžaduje aktívnu vieru zo strany lektora, vieru, ktorá spočíva v uvažovaní o čítaniach, ktoré bude ohlasovať. Bez lektorovho svedectva osobnej viery sú to obyčajné slová, ktoré nie sú výrazom viery, ktorá bude viesť k viere u poslucháčov.

Lektor je teda prvým poslucháčom Božieho slova. V biblickom jazyku slovo „počúvať“ ukrýva neobyčajnú hĺbku veci a predovšetkým to znamená otvoriť svoje srdce pravde a uskutočňovať ju vo svojom živote.

Pravdivé počúvanie Božieho slova vyžaduje autentické a existencionálne zaangažovanie celej osobnosti človeka, celého „ja“, odovzdanie sa Bohu. Ináč povedané – počúvanie Božieho slova spočíva v tom, že toto slovo sa stane centrom života tak, aby napĺňalo všetko myslenie a konanie človeka.  

Lektor potrebuje rozumieť čítaniam

Ďalším elementom, ktorý spôsobí, že komunita bude počúvať posvätný úryvok, je osobné porozumenie čítania lektorom. Lektor potrebuje rozumieť, čo Boh zjavuje prostredníctvom ľudského autora úryvku a Písma. Prísť na význam úryvku znamená, že lektor potrebuje základné stotožnenie s úryvkom, ako on zapadá do celého zjavenia.

Lektor by mal zvlášť poznať:
1. zameranie úryvku,
2. kontext úryvku,
3. dôvod úryvku.

Všetky tieto základné exegetické prvky sú nevyhnutné, aby lektor rozumel, prečo je úryvok dôležitý pre duchovný život jeho poslucháčov. Lektor bude vedieť, prečo čítanie má hodnotu pre jeho poslucháčov, ak má hodnotu pre neho samého.