ROZPIS BOHOSLUŽIEB

14. - 20. Október 2019

Farský kostol SOBRANCE
Pondelok              07:00 a 17:00
Utorok                                17:30
Streda                                 17:30
Štvrtok                               09:00
Piatok                    09:00 a 18:00

Sobota                                18:00
Nedeľa                  07:30 a 09:30
Kaplnka KÚPELE
Pondelok                          16:00
Streda                                16:00
Piatok                                16:00
Sobota                               16:00
Nedeľa                              10:45
Filiálka OSTROV
Pondelok                          16:30
Utorok    
                           16:30
Streda                                16:30
Piatok                                16:30
Sobota                               17:00
Nedeľa                              08:00
 
KOMPLETNÉ OZNAMY

 

 Cieľ činnosti lektora

Cieľ lektorského čítania je veľmi jednoduchý - cieľom je čítať Božie slovo nahlas tak, aby poslucháči mohli slovo počuť zreteľne, rozumeli jeho významu a boli pohnutí v hĺbke svojich sŕdc zjavením Boha.

Modlime sa, aby sa tento cieľ podarilo naplniť všetkým lektorom:

Pane,
hľa, stojíme pred veľkým tajomstvom tvojho Slova,
ktoré máme odovzdávať iným.
Pomôž nám byť najprv dobrými poslucháčmi
a svedkami tvojho Slova.
Očisť naše pery od každej nečistoty, urob nás svojím nástrojom,
aby sme ťa mohli niesť ľuďom
v srdci, v dlaniach, na perách.

Amen.

_______________________________________________________________

 

1. Čítať pri bohoslužbe slovo Božie je výkon tvojho laického kňazstva. Preto k nemu pristupuj s veľkou zodpovednosťou a pokorou a raduj sa, že smieš slúžiť ako lektor. Lektorská služba prehlbuje tvoj duchovný život.

2. Čomu človek nerozumie, to tiež nemôže správne prečítať. Preto sa musíš dôkladne pripraviť. Snaž sa pochopiť myšlienkový obsah a bez obáv sa poraď o tom, čo si dobre nepochopil.

3. Sotva sa ti podarí chytiť tón a polohu hlasu, pauzy, prízvuky a melódiu viet až pri samotnom čítaní. Preto si lekciu prečítaj vopred. Urobíš dobre, ak si môžeš k tomu prizvať i nejakého poslucháča.

Čítať ďalej...

Poznámky ku zvukovej realizácii interpretácie textu:

zmeny vo výslovnosti - po spodobovaní, zvýraznené je mäkčenie a dĺžky hlások, krátka -  znamená, že dôraz je na nasledujúcej slabike, dlhá ─ znamená prestávku. Obe pomlčky nám zabezpečia, že z dôvodu mechanickej viazanosti v našej reči, nenastane nelogickosť výpovede a strata významov.

Čítať ďalej...

Lektorovi sa dostáva vznešeného úradu: úlohou lektora je vytvárať svojím hlasom most medzi posvätným textom a srdcom-mysľou-dušou poslucháča. K tomuto hlasu lektora, resp. obsahu Božieho slova sa pripája Kristov hlas, ktorý sa dostáva svojím tajomným spôsobom do srdca-mysle-duše poslucháča. Všetky významy v texte môžu byť lektorom oznámené, kým zvuk rezonuje vo vzduchu. Je preto očividné, že všetko lektorovo úsilie musí byť zamerané na tlmočenie významu napísaného textu zvukom svojho vlastného hlasu. „Tvoriť zvuk“ Krista je ovocím mnohých životných skúseností. Dobré čítať je vyjadrením – výrazom celého lektorovho bytia: ako osoby, ako veriaceho, ako umelca a predovšetkým – spôsob lektorovho čítania úryvku je výrazom jeho milujúcej osobnosti.

Čítať ďalej...

Ak prijmeme toto vyznanie za svoje, spozorujeme v našom pôsobení optimálnu zmenu: zapáli nás žiara interpretovaných myšlienok takou intenzitou, že sa staneme spoluhlásateľmi Božieho slova, že dokážeme vlastným rozochvením, svojimi tvorivými emóciami – touto zvláštnou silou – strhnúť všetkých, ktorým je toto Slovo určené.

Individualita osobnosti sa prejavuje v každej jej činnosti, teda i v postoji k interpretovanému textu, v spôsobe prípravy k jeho prednesu i vo výslednom vyznení sprostredkovaných myšlienok. Vďaka tomu využívajme správne výrazové prostriedky, ktorými zaujmeme pozornosť poslucháča – adresáta nášho úsilia porozumieť myšlienkam, ktoré sprostredkúvame. Preto je veľmi dôležité vystupovať pri komunikácii na verejnosti tak, aby to naše  osobité nebolo potláčané.

V prvej fáze prípravy čítania je dobré vyhľadať si komentár objasňujúci text. Jednoduchšie je o vysvetlenie podstaty textu, jeho významu, zámeru z neho vyplývajúceho, podtextov v ňom sa nachádzajúcich a často i o objasnenie historických či spoločenských reálií poprosiť kňaza.

Nezabúdajme, že lektor, ktorý vie, o čom číta, má najviac predpokladov vedieť i to, ako to má čítať a dokáže splniť svoju funkciu v rámci posvätnej liturgie.

Čítať ďalej...